นายสุรินทร์ กัลชนะ
ประธานสภา อบต.
นายอุดมศักดิ์ พูลสวัสดิ์
รองประธานสภาฯ
นายวัชรพงษ์ พรหมน้อย
เลขานุการประธานสภาฯอบต.
นางสาวภาวะณีย์ รอดอุนา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1
นายสุวัจณ์ ทวิชศรี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1
นายประภาส ขาวหนูนา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2
นายวัชรพงษ์ พรหมน้อย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2
นายสุรินทร์ อินทรสุวรรณ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3
นายชะนา จันทรพาส
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3
นายยุทธชัย ทิพย์อักษร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4
นายสุชาติ ศรีพรหม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4
นายประศาสน์ จุ้ยนคร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5
นายอรุณ ตุลยกุล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5
นายมนัส รักขาว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6
นายธีระพงค์ จาตุกรณีย์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6
นายวิทยา กาญจนะสวัสดิ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7
นางสาวอาทิตยา พงษ์เกษม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7
นายณัฐวุฒิ ตั้งอั้น
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8
นายปรีชา ชัยรัตน์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8
นายภิรมย์ ธาดาจร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9
นายอุดมศักดิ์ พูลสวัสดิ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9
นายสายัน สนสานนท์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10
นายไพวรรณ ฤทธิ์มั่นคง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10
นางสาวณัฐาวดี ทองมี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11
นายสุพงค์ แพนสกุล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11
นายวินิชัย ส่งเสียง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 12
นายวิชาญ สมสกุล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 12
นางอภิญญา สุวรรณนิตย์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 13
นายสุรินทร์ กัลชนะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 13
นายตรีเยษฐ์ มาเนตร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 14
นายโชคชัย กาญจนนิยม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 14
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะพร้าว
ตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110 โทรศัพท์: 0-7763-0400-1 / โทรสาร: 077-630401 ต่อ 105
Copyright © 2012 WWW.BANGMAPHRAOW.GO.TH All Rights Reserve.