Untitled Document
 
 
นายวิทยา กาญจนะสวัสดิ์
ประธานสภา อบต.
นายวินิชัย ส่งเสียง
รองประธานสภาฯ
--
เลขานุการประธานสภาฯอบต.
นายไพฑูล สุดธานี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1
นายสุวิทย์ ทวิชศร๊
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1
นายณรงค์ สังข์พุทธทอง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2
นายจีระวัฒน์ กาญจนรัตน์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2
นายสมบัติ หมวดทอง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3
นายชะนา จันทรพาส
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3
นายยุทธชัย ทิพย์อักษร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4
นายสุชาติ ศรีพรหม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4
นายอรุณ ตุลยกุล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5
นางชุลีพร บุตรจันทร์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5
นายธีรพงค์ จาตุกรณีย์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6
นายธีระพล นิลแก้ว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6
นายวิทยา กาญจนะสวัสดิ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7
นางสาวอาทิตยา พงษ์เกษม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7
นายณัฐวุฒิ ตั้งอั้น
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8
นายปรีชา ชัยรัตน์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8
นายอุดมศักดิ์ พูลสวัสดิ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9
นายสมชาย โรยนรินทร์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9
นายไพศาล บุนนาค
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10
นายสายัน สนสานนท์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10
นายสุพงษ์ แพนสกุล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11
นางสารภี กิจสุบรรณ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11
นายวินิชัย ส่งเสียง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 12
นายชัยญัญ โรยสุวรรณ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 12
นายสุรินทร์ กัลชนะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 13
นางอภิญญา สุวรรณนิตย์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 13
นายโชคชัย กาญจนนิยม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 14
นายณรงค์ชัย วิชัยดิษฐ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 14